Wednesday, February 12, 2014

வெலிகமையில் மீலாது நிகழ்ச்சி நிகழ்ச்சி 2014

இலங்கை வெலிகமையில் ஜனவரி 12 மாலை ஷெய்கு நாயகம் இல்லத்தில் நபிப் புகழ் பாடல்களும் ஞானப் பாடல்களும்

 
  

 
 
 


 
 

 

 
 
 

 


 


 
 

   


  
 
  
 

 
 
புகைப்படங்கள் - சல்மான் லண்டன்