Wednesday, February 12, 2014

இலங்கை வெலிகமையில் சிறப்புக்கூட்டம்

இலங்கை வெலிகமையில் ஜனவரி 14 காலை 11.00 மணிக்கு விடுதியில் சிறப்புக்கூட்டம் நடைபெற்றது.
 

 

 

 
 

  
 

   

 
 
 
 
 
  
  

    
புகைப்படங்கள் - சல்மான் லண்டன்